برنامه پروازهای مشهد به بوشهر

ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط ۱ مشهد بوشهر ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۸۵ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت ۲ مشهد بوشهر ‌زاگرس MD82 یکشنبه ۴۰۸۵ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت